“Yüksek Ziraat Mühendisi Kezban Şahin Taysun’un Potkal kitap yayını “Kafesteki Kalp” adlı romanı kadınlarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne edebi bir katkı niteliğinde. Anılar, olayların düşündüren değerlendirmesiyle ilgi çeken anlamlı vurgulamalarla başarılı bir çıkış.” Yekta Güngör ÖZDEN

17 Kasım 2014 Pazartesi

Aynadaki Göz bugün SÖZCÜ Gazetesinde Yekta Güngör ÖZDEN in yazısı


"Dü­şün­ce ay­dın­lı­ğı­mız­la duy­gu erin­ci­mi­zi sağ­la­mak­ta en bü­yük pa­yı alan ya­yın­lar, za­ma­nı­mı­zın en ya­rar­lı kay­nak­la­rı­dır. Oku­yan­la­rın sa­yı­sıy­la oku­nan­la­rın sa­yı­sı gö­nen­di­re­cek dü­zey­de ol­ma­ma­sı­na kar­şın ya­yın­lar­la ya­şa­dı­ğı­mız mut­lu­luk, edin­di­ği­miz bil­gi­ler­le dü­şün­sel açı­lım­lar gü­cü­mü­zü ar­tır­mak­ta­dır. Okur­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek gö­re­vi­ni dü­zen­li bi­çim­de sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Kez­ban Şa­hin TAY­SU­N’­un 15 öy­kü­yü içe­ren “Ay­na­da­ki Gö­z” ad­lı ki­ta­bı Yİ­TİK ÜL­KE Ya­yın­la­rı­’n­dan. Do­ğa­ya, aş­ka, en­gel­li­le­re, özel­lik­le ka­dın­la­rı­mı­zın top­lum­sal ve kül­tü­rel ya­şam­da­ki du­rum­la­rı­na de­ği­nen, be­ğe­ni top­la­yan bir ya­pıt."Yekta Güngör ÖZDEN

Yazının devamını okumak için tıklayınız..

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/yekta-gungor-ozden/kultur-yildizlari-649685/

http://www.qoshe.com/sozcu/yekta-gungor-ozden/kultur-yildizlari/214080

2 yorum: